سه شنبه 14 تير 1401  /  2022 5 Jul   
ساعت :  12:02 GMT  /  تهران -  16:32
اعلام مدارس متوسطه فاقد پایه آخر
لطفاً مدارس متوسطه اول فاقد پایه نهم و مدارس متوسطه دوم فاقد پایه دوازدهم

را درج فرمایید.

از حوصله شما، کمال تشکر را داریم.

نام ارزیاب و استان
* نام و نام خانوادگی ارزیاب :
* استان :
نکته نظرات
* نام کامل مدرسه 1 :
نام کامل مدرسه 2 :
نام کامل مدرسه 3 :
نام کامل مدرسه 4 :
نام کامل مدرسه 5 :
نام کامل مدرسه 6 :
نام کامل مدرسه 7 :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :